Maven Player 1.0

Maven Player 1.0

Emersys – Freeware –
Free multichannel wav player for true Surround Sound. Maven Player supports 1, 2, 4 and 5.1 channel wav and extensible wav files.

If you don't have a multichannel extensible wav file, you can create them with Maven3D Professional, or download some at http://maven3d.com.

The player is very light at a mere 244kb. Just click the notes to load a file and play. No installation or uninstallation is necessary - just download and run.

For audio producers who like to produce cutting edge stuff, this is the perfect utility to distribute multichannel audio without the cost of purchasing additional software. At 244kb, it is easily emailed.

Loop mode is perfect for checking out highly complex multichannel loops.

Tổng quan

Maven Player là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Emersys.

Phiên bản mới nhất của Maven Player là 1.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

Maven Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Maven Player Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Maven Player!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản